نوشته‌هایی با برچسب "تعبیر خواب"

از ناپدید شدن - زیست توپ - تا تعبیر بد یک خواب خوب از ناپدید شدن - زیست توپ - تا تعبیر بد یک خواب خوب

– گردشگری – اخبار گردشگری در هفته گذشته با حضور مسعود سلطانی فر رییس سازمان میراث و گردشگری در برنامه زنده تلویزیونی کلید خورد. او در این برنامه تلویزیونی که بامداد 31 خرداد ماه پخش شد از چالش‌های پیش روی شناسایی و ثبت میراث فرهنگی سخن گفت و به عوامل توسعه گردشگری اشاره کرد و همچنین از حضور هتلداران فرانسه در گرو اعلام نتیجه 1+5 خبر داد. البته طی هفته گذشته با توجه به برگزاری مسابقه تیم ملی ایران و آرژانتین و اتفاقی که قرار بود در آن بازی رخ دهد اخبار ماجرای«زیست توپ» و اهدای آن به «لیونل مسی» نیز منتشر شد. اما با وجود آنکه همه چشم‌ها برای دیدن

تعبير خواب دريا تعبير خواب دريا

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. اگر کسی بیند که در دریا است، دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود. اگر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است، دلیل که کار او بر خطر است. اگر بیند که از دریا بیرون آید، دلیل است بی غم شود. اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیننده خواب از مردم پادشاه است، از پادشاه ایمن شود، یا علم آموزد، لکن از علم بهره یابد. اگر بیند که آب دریا می خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تاویل آن به غایت بد است. اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش ا

تعبير خواب ديوار تعبير خواب ديوار

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. اگر بیند به دست خود دیوار بنا کرد، اگر دیوار از گل و خشت است، دلیل است بر مال و دین امانت. اگر دیوار از گچ و آجر بیند، دلیل بر خویشتن بینی و تباهی او کند، اگر آن دیوار از سنگ و آهک بیند، دلیل که به دنیا مغرور و فریفته شود و طالب راه آخرت نباشد. تعبیر خواببه روایت محمد بن سیرین. دیوار در خواب، حال بیننده خواب است در دنیا. اگر بیند بر دیوار نشسته است و آن دیوار محکم و با قوت است، دلیل کند که حالش در دنیا نیکو و محکم است. اگر بیند که دیوار خراب می کرد و دیوار کهنه است، دلیل که مال یابد. اگر نو بود، دلیل بر غ

تعبير خواب روز تعبير خواب روز

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. بهترین روزها اگر به خواب بیند، روز آدینه است، بعد از آن دوشنبه و پنج شنبه است و هر چند روز را روشن تر و صافی تر بیند بهتر بود. تعبیر خواببه روایت منوچهر مطیعی تهرانی. در خواب روز هر قدر روشن تر باشد بهتر است. بهترین روزها روز آدینه است و بعد از آدینه دوشنبه و پنجشنبه دیدن روز در خواب در شرایط عادی هیچ تعبیری ندارد و بی تفاوت است مگر این که محور خواب شما باشد و روز محور خواب قرار نمی گیرد. مگر اینکه غیر طبیعی به نظر برسد به هر صورت دیدن روز در خواب نیکو است ولی اگر ناگهان ببینید روز تاریک شد و غیر معمول به ش

تعبير خواب خز تعبير خواب خز

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. جامه های خز به خواب دیدن، کسی را که سزای خز بود، بر پنج وجه است. اول: مال. دوم: خیر و برکت. سوم: عز و جاه. چهارم: مرتبت با اندازه قیمت جامه. پنچم: ولایت و بزرگی. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. دیدن خز به خواب ازجامه و دستار و قبا و کلاً آن چه بدین نماید، جمله مردان را پسندیده بود ولو این جامه ها مضرت و منفعت نباشد. چون بر وی صورت نباشد، دلیل بر غم و سختی کند ولکن رنگ سبز به جامه ها دیدن، بد نبود. تعبیر خواببه روایت ابراهیم کرمانی. پوشیدن جامه خز در خواب، دلیل بر مال حرام کند. اگر بیند جامه خز پوشیده،

تعبير خواب خنده تعبير خواب خنده

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. خنده آهسته در خواب، دلیل فرزندی نجیب بود. و خنده قهقهه، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت بود و شگفت آمدن از کار ایزدی. تعبیر خواببه روایت محمد بن سیرین. خنده درخواب غم و اندوه است. اگر بیند که به قهقهه می خندید، دلیل که اندوهش زیاد شود. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. خنده در خواب وجوه مختلف دارد ولی کلا خنده بلند و آشکار غم و اندوه است و گریستن. هرچه بلندتر و بی پرواتر بخندید گریه شدیدتر و غم و غصه بیشتر است. منظور از خنده آشکار همین است چون خنده آهسته و بی صدا و لبخند و تبسم خنده نهفته شناخته می شود

تعبير خواب دنبه تعبير خواب دنبه

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. دنبه در خواب دیدن، یک بدره درم است. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. دنبه به خواب، دلیل مال است، که مرد نگاه می دارد یا مال زن او بود. اگر بیند دنبه خام می خورد، دلیل که مال به شبهه خورد. اگر بیند دنبه پخته می خورد، دلیل که از دشمنش مال بخورد. تعبیر خواببه روایت ابراهیم کرمانی. اگر بیند چون گوسفندان دنبه داشت، دلیل که او را فرزندی آید، که صاحب اقبال و دولت است و روزی بر وی فراخ است. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. دنبه در خواب های ما پول اندوخته و مال راحت است. پولی است که بدون زحمت زیاد به چنگ

تعبير خواب دوختن تعبير خواب دوختن

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. دوزنده به خواب، کسی است که کارهای دنیا بر دست وی به صلاح آید، خاصه آن کس را که جامه از بهر او بدوزد. تعبیر خواببه روایت محمد بن سیرین. اگر بیند جامه خویش را می دوخت کارش نیکو شود و حالش به صلاح آید. اگر بیند جامه به مال خویش می دوخت، تاویلش همین است. اگر بیند جامه زنی می دوخت، غم و زیان به او رسد. اگر بیند جامه مردی می دوخت تاویلش نیکو باشد. اگر بیند سوزن به دست داشت و جامه تمام ندوخت، دلیل است که آن کس هر شغل که پیش گیرد تمام نکند. اگر بیند جامه دوخته به خانه بسیار داشت عیش بر او فراخ شود و مال از میراث

تعبير خواب حجامت تعبير خواب حجامت

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. دیدن حجامت به خواب، دلیل بر هفت وجه است. اور امانت گذاردن. دوم: شرط خواندن. سوم: ولایت یافتن. چهارم: شادمان شدن. پنجم: با پیران صحبت داشتن. ششم: سنت پیغمبر نگاه داشتن. هفتم: اگر عالم است از علم معزول شدن، خاصه چون بیند که حجام جوان است. اگر حجام پیر است، لیل که از علت رسته شود. تعبیر خواببه روایت محمد بن سیرین. اگربیند حجامی بیگانه در جایگاهی بیگانه او را حجامت کرد، دلیل که کتابی نویسد و ولایتی در گردن خود کند. اگر بیند کسی او را حجامت کرد دوست او بود، دلیل که امانتی به وی سپارد. اگر دشمن است از شر

تعبير خواب خاك تعبير خواب خاك

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. دیدن خاک در خواب بر پنج وجه است. اول: مال. دوم: منفعت. سوم: شغل دنیا. چهارم: فائده از قِبَل پادشاه. پنجم: فائده از قبل رئیس. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. خاک به خواب دیدن کم و بسیاری آن درم است اگر بیند که در خانه او خاک بود، به درستی که بی رنج او را به قدر آن مال حاصل شود. اگر بیند بر خاک همی رفت یا خاک همی خورد یا خاک جمع می کرد و بر می داشت، دلیل مال و درم است او را. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. اگر بیند خاک از خانه بیرون می کشید و پراکنده می کرد، دلیل که مال خود را هزینه کند. اگر بیند خ

تعبير خواب خاكستر تعبير خواب خاكستر

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. دیدن خاکستر درخواب بر نه وجه است. اول: عامل ناپذیرفته. دوم: مال حرام. سوم: کلام باطل. چهارم: خصومت. پنجم: فسق. ششم: مکر. هفتم: حسادت. هشتم: پشیمانی. نهم: کاری که اندر آن خیری نباشد. تعبیر خواببه روایت محمد بن سیرین. خاکستر، مال باطل است از قِبَل سلطان، که بر کسی باقی بماند. اگر بیند خاکستر جمع کرد و باطل شد، دلیل که مال از سلطان جمع کند و به وی نماند و بعضی از معبران گویند: علمی حاصل کند که در وی هیچ خیر و نفع نباشد. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. خاکستر در خواب افسوس و ندامت کار بیهوده است

تعبير خواب خربزه تعبير خواب خربزه

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. دیدن خربزه درخواب بر پنج وجه است. اول: بیماری. دوم: زن. سوم: غم. چهارم: منفعت. پنجم: عیش خوش، خاصه که شیرین است. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. خربزه زرد در خواب بیماری است و خربزه سبز، که شیرین نباشد، بهتر از زرد است و خربزه بزرگ دیدن بهتر از کوچک است و خوردنش درخواب زیانی ندارد. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. خربزه شیرین درخواب دیدن در وقت خویش و خوردن آن، دلیل بر زوال غم و اندوه بود. اگر بی وقت بود، بدان قدر گرفتار شود که آن را علاج نداند. تعبیر خواببه روایت منوچهر مطیعی تهرانی. دیدن خربزه در

تعبير خواب خرما تعبير خواب خرما

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رئیسی کریم و دیدن بسر در خواب، (یعنی غوره خرما)، دلیل دین پاک و مال حلال است ودیدن خرمای تازه، دلیل روشنائی چشم و فرزند نیکو بود. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. خرما درخواب. مال و خواسته است. اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد. اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود. تعبیر خواببه روایت منوچهر مطیعی تهرانی. دیدن خرما در خ

تعبير خواب خمير تعبير خواب خمير

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. دیدن خمیر به خواب بر سه وجه بود. اول: زیادتی در دین. دوم: منفعت اندک. سوم: روزی حلال. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. سرشتن آرد گندم، دلیل مالی با سود بسیار از تجارت بود، به شرط آن که خمیرش برآمده بود. اگر خمیرش برنخاسته بود، دلیل که زیادی فساد و فسق است. سرشتن آرد کاورس، دلیل منفعت اندک است. تعبیر خواببه روایت ابراهیم کرمانی. اگر بیند خمیر فرا گرفت یا بخرید، یا کسی به او داد، اگر جوین باشد، دلیل کند به قدر آن مالی حلال او را در تجارت حاصل شود. اگر خمیر کاورس بود، نفعه اندک بود. تعبیر خواب به روایت م

تعبير خواب خيار تعبير خواب خيار

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. دیدن خیار بر سه وجه بود. اول: پشیمانی درکار. دوم: شادی. سوم: منفعت از قبل دوستان و خویشان، خاصه سبز و به وقت بود. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. خیار به وقت خویش در خواب دیدن، دلیل کند که سخن نیکو شنود، یا زنی است که به او زغبت کند. اگر بیند که از آن خیار بخورد، دلیل که مرادش از او حاصل شود و حکم خیار با درنگ هم از این قیاس است. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. اگر بیند که خیار میخورد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود. خیار خوردن اگر به وقت باشد، دلیل غم و اندوه است. خوردن خیار با درنگ بیماری

تعبير خواب درب تعبير خواب درب

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. دیدن در به خواب بر سه وجه است. اول: خداوند سرای. دوم: زن. سوم: خادم. و هر که دروازه شهر به خواب دید، دلیل بود بر حاجت و دربانی پادشاه و مردیِ بزرگ است. تعبیر خواببه روایت محمد بن سیرین. اگر بیند دَرِ سرای کسی بشکست و ببردند و نداند که به کجا بردند، دلیل که در محنت و مصیبت افتد، خداوند خانه. اگر بیند دَرِ سرایش از جایگاه خود زایل شد، دلیل که حال او از نیکی به بدی زایل گردد، به سبب اهل او. اگر بیند در سرای او انباشته است، دلیل که اهل آن سرای را مصیبت رسد. اگر بیند در میان سرای او در کوچک بود، دلیل که آفتی

تعبير خواب دشمن تعبير خواب دشمن

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. دیدن دشمنی به خواب بر سه وجه بود. اول: بستگی کارها. دوم: غم و اندوه. سوم: خسران مال. تعبیر خواببه روایت محمد بن سیرین. اگر کسی بیند با دشمن در نبرد بود، اگر بیند دشمن او را بخورد، دلیل که در بلا و مصیبت افتد و توبه باید کرد و صدقه باید داد، تا از آن برهد. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. دشمن قیافه مشخص و معینی ندارد که در خواب بتوان دید، می توان احساس کرد. می توان فهمید که او دشمن است دشمن در خواب ما دوست است و رو به رو شدن با دشمن برخوردی دوستانه و صمیمانه است. اگر در خواب کسی را دشمن انگاشتید

تعبير خواب دندان تعبير خواب دندان

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان. تعبیر خواببه روایت حضرت دانیال. دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنبِ دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانه

تعبير خواب دهان تعبير خواب دهان

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. دیدن دهان در خواب بر هفت وجه است. اول: منزل و خانه. دوم: خزانه. سوم: گشایش کارها. چهارم: مال. پنجم: حاجت. ششم: وزیر. هفتم: دربان. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. اگر بیند دهان وی سخت بسته است، دلیل که هلاک شود، یا بیمار شود، یا اجلش نزدیک آمده باشد. اگر بیند که دهان او فراخ شده است، چنانکه طعام بسیرا در وی می گنجید، دلیل است به قدر آن وی را نعمت و روزی رسد. تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال. دهان در خواب دیدن، کلید کارها و خاتمه وی است و هر چه از دهان بیرون آید، تاویل آن بر جوهر کلام است، اگر نیکو است

تعبير خواب ديگ تعبير خواب ديگ

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. دیدن دیگ به خواب بر پنج وجه است. اول: کدخدای خانه. دوم: کدبانوی خانه. سوم: رئیس شهر. چهارم: خادم. پنجم: موکل بر حوائج. تعبیر خواببه روایت محمد بن سیرین. دیگ. در خواب کدبانوی خانه است و خداوند خانه و هر نقصان که در دیگ بیند،. تاویلش بر خداوند خانه است. اگر بیند که در دیگ گوشت و خوردنی بود، دلیل. است که روزیِ پرداخته بی رنج بدو رسد. اگربیند دیگ بشکست، دلیل که خداوند. خانه یا کدبانوی خانه هلاک شود. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. دیگ. وسیله ای است برای پختن غذا که البته می دانیم که خانم و کدبانوی

تعبير خواب ديو تعبير خواب ديو

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. دیدن دیو در خواب بر شش وجه است. اول: دیار دشمن. دوم: فساد دین. سوم: شهوت و هوای نفس. چهارم: از طاعت دور بودن. پنجم: از اهل اصلاح دوری جستن. ششم: خوردن چیزی حرام. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. دیو در خواب دین دشمنی بزرگ است مکار و فریفته. اگر کسی بیند که دیو او را دنبال کرد، دلیل که توبه باید کردن از کارهای ناصواب تا دشمنان قصد او نکنند و بر وی ظفر نیابند. اگر بیند که با دیو جنگ کرد و بر وی غلبه کرد، دلیل که دین او درست و قوی است. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. اگر کسی دیو را خرم و شادمان بیند

تعبير خواب رز تعبير خواب رز

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. دیدن رز در خواب بر سه وجه است. اول: زن. دوم: منفعت بود از سبب زن. سوم: رنج و غم و اندوه بود. اگر رز را خراب بیند، دلیل کند بر بدی احوال خداوندش و زبان تاویلش خدمتکار خانه بود. تعبیر خواببه روایت محمد بن سیرین. رز در خواب، دلیل بر زنی نیکوکار و کریمه کند. اگر بیند رزی داشت و درختهای سبز و پاکیزه در او است درهنگام وی، دلیل کند که زنی نیکوکار بخواهد و از او خیر و منفعت بیند. اگر بیند که برگ درختهای رز نبود، تاویل به خلاف این است. اگر بیند که برگ درختها زرد گشت بود، دلیل است که بیمار گردد. اگر بیند که رز

تعبير خواب روده تعبير خواب روده

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. دیدن روده در خواب بر شش وجه است. اول: مال حرام. دوم: شفقت. سوم: سخنهای ناخوش. چهارم: فرزند. پنجم: زندگانی. ششم: کارکرد خوش. تعبیر خواببه روایت محمد بن سیرین. اگر بیند که روده فرا گرفت یا کسی به وی داد و بخورد، دلیل که از خویشان خیر و منفعت یابد و باشد که ایشان از وی شرف و سعادت یابند. اگر روده های وی از درون پیدا شد، دلیل که فرزندی از خویشان او مهتر شود. اگر بیند روده کسی را میخرد، دلیل که به قدر آن ازمال کسی که نهان کرده بود نصیب یابد. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. آشکار شدن روده در خواب، مال نه

تعبير خواب فيل تعبير خواب فيل

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. دیدن فیل درخواب بر شش وجه است. اول: پادشاه عجمی. دوم: مرد غلام. سوم: مردمکاری. چهارم: مردباقوت و هیبت. پنجم: مرد حسود. ششم: ستمکاری خونخواره. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. که فرق نیست هیج میان خواب شب و خواب روز، الا در فیل. اگر کسی در خواب بیند که بر فیل نشسته است، دلیل که زنی بخواهد نابکار. اگر این خواب را به روز بیند، دلیل که زن را طلاق دهد یا کنیزک را بفروشد. اگر بیند که فیل را بکشت، دلیل که پادشاهی بر دست او کشته شود یا حصاری محکم بگشاید. اگر بیند که فیل پای بر سر وی نهاد و او را بکشت، دلیل

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه